Click here for English version


Cyfle i Artistiaid – Preswyliad / Comisiwn – madeinroath

Mae madeinroath yn chwilio am artistiaid a chanddynt ddiddordeb mewn tyfu, bwyta, ecoleg, cynaladwyedd, mannau cyhoeddus a chymdeithasol ac ymwneud cymunedol yng nghyd-destun gwaith artistig cyfoes. Rydym wedi sicrhau cyllid er mwyn datblygu’r ddarpariaeth ddiwylliannol a chymunedol o erddi cymunedol cyhoeddus yn y Rhath ac wedi nodi dwy ardd yr hoffem weithio gyda nhw – Gardd Gymunedol Mackintosh a Gardd Gymunedol Plasnewydd (Gerddi Shelley) – yn ogystal â gofod a fydd yn caniatáu i artistiaid ddatblygu gwaith ac ymchwilio, trwy gyfrwng rhaglen Unit(e) oriel g39.

 Bydd yr artist a benodir yn treulio cyfnod yn ymchwilio ac yn gweithio gyda defnyddwyr y gerddi cymunedol i ddatblygu prosiect a fydd yn adlewyrchu anghenion a diddordebau’r gymuned. Bydd cyfres o weithdai i rannu sgiliau (gydag arweinydd gweithdai/artistiaid madeinroath) yn cyfrannu at yr ymchwil hwn. Mae canlyniadau posib y prosiect yn amrywiol ac nid ydynt wedi eu pennu ymlaen llaw – fe allent gynnwys perfformiad, datblygu strwythurau corfforol, trafodaethau agored, prydau ar y cyd, cyfnewid hadau ac ati. Rydym yn chwilio am waith newydd neu ddatblygiadau newydd i brosiectau blaenorol.

 Yn rhan o’r comisiwn, bydd disgwyl i’r artist weithio gyda g39 i gyflwyno tri gweithdy ac un seminar yn rhan o raglen Unit(e). Bydd cynnwys a fformat y gweithdai hyn yn agored i ddatblygiad yn unol â’r gwaith ymchwil. Bydd angen i chi hefyd fod yn gorfforol bresennol a chynnal perthynas waith agored gyda’r gerddi cymunedol a’u defnyddwyr.

 

Lleoliadau

Mae Gardd Gymunedol Mackintosh wedi ei lleoli yng Nghanolfan Mackintosh, ac fe’u rheolir gan wirfoddolwyr. Mae’n agored ar ddydd Sadwrn ac ar adegau eraill y cytunir arnynt ymlaen llaw. Yn ddiweddar, daeth yr ardd dan reolaeth grŵp newydd, sydd yn awyddus i ehangu aelodaeth ac i ymwneud â phobl newydd.

 Mae Gerddi Cymunedol Plasnewydd yn ardd sefydledig, a weithredir gan wirfoddolwyr hefyd. Bu’n weithgar yn y gymuned ers 2010. Mae’r gerddi ar agor ar ddydd Sadwrn rhwng 10am a 2pm, ac ar adegau eraill drwy drefniant ymlaen llaw. Mae rheolwyr y gerddi yn awyddus i weithio gydag artist i drefnu prosiectau newydd yn y gofod; maent wedi croesawu artistiaid yn rhan o raglen madeinroath sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

 Mae g39 yn oriel celfyddyd weledol gyfoes a weithredir gan artistiaid. Mae’n cyflwyno rhaglen o arddangosfeydd, symposia, prosiectau arbrofol a digwyddiadau. Mae’r sefydliad hefyd yn trefnu Warp (Rhaglen Adnoddau i Artistiaid Cymru). Mae gofod awyr agored g39 yn cynnwys llain hir a chul o blanhigion a llwyni, tri bocs tyfu pren a bin compostio. Mae yna gwrt concrid hefyd, sy’n cael ei ddefnyddio’n rheolaidd fel maes parcio ac, yn fwy achlysurol, fel man ar gyfer digwyddiadau a chymdeithasu anffurfiol. I gael manylion llawn am Unit(e), gallwch lawr-lwytho gwybodaeth o’r fan hon: http://bit.ly/UNITe2017. I gael mwy o wybodaeth am g39 ewch i www.g39.org ac i gael mwy o wybodaeth am Warp ewch i www.g39.org/warp.

 

Amserlen

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener 31 Mawrth, 5pm

Dewis a phenodi’r artist llwyddiannus: Dydd Gwener 14 Ebrill

Dyddiad lansio’r prosiect: Dydd Sul 30 Ebrill, yn rhan o ŵyl flynyddol madeinroath, Made in Spring, a fydd yn canolbwyntio eleni ar arddwriaeth a thyfu.

Diwedd y Prosiect: 22 Hydref (cynhelir gŵyl madeinroath rhwng 16 a 22 Hydref)

 

Cyllideb

Mae yna ffi o £3,000 ar gael i’r artist llwyddiannus, ynghyd ag arian ar gyfer prynu deunyddiau. Cynigir cefnogaeth yn ystod y broses o ddatblygu syniadau gan raglen WARP g39, yn ogystal â mynediad i ofod stiwdio 24-awr ac i raglen dysgu-gan-gymheiriaid a beirniadaeth broffesiynol Unite(e). Rydym yn disgwyl i’r ffi dalu am ryw 1 – 1.5 diwrnod o waith bob wythnos dros gyfnod o chwe mis ond bydd hyn yn hyblyg, yn unol ag anghenion y prosiect a’r artist a benodir.

 

Sut i wneud cais

I wneud cais, anfonwch lythyr i amlinellu eich diddordeb yn y prosiect ac mewn gweithio gyda madeinroath, ynghyd ag amlinelliad o’ch prosiect arfaethedig. Nid oes angen i’r amlinelliad hwn fod yn gynnig cyflawn neu gynhwysfawr. Gall fod yn fan cychwyn, yn hytrach, neu’n arwydd o’r trywydd y bwriadwch ei ddilyn. Efallai y bydd gennych brosiect mewn golwg eisoes – os felly, rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch.

 Dylid ategu’r cais, yn ôl yr angen, â lluniau a gwybodaeth am eich gwaith blaenorol. Fe allai hyn gynnwys sioe sleidiau PowerPoint neu ddelweddau digidol fformat jpeg neu PDF (10 delwedd ar y mwyaf) neu glipiau fideo digidol (hyd at 5 munud o hyd). Dylid rhifo delweddau a chlipiau a chynnwys rhestr gyfatebol o fanylion pob ffeil – teitl, dyddiad, dimensiynau, lleoliad a chyfrwng. Cofiwch gyflwyno CV cyfredol hefyd, os gwelwch yn dda.

 Dylid anfon ceisiadau at clare@madeinroath.com. Ni ddylai ffeiliau ac atodiadau fod yn fwy na 6MB.

 

Cefndir

Mae madeinroath yn ddigwyddiad dan arweiniad artistiaid sydd yn cael ei gynnal eleni am y 9fed tro. Y nod yw arwain y celfyddydau y tu hwnt i’r oriel ac i mewn i’r gymuned ehangach, gan sicrhau bod cynulleidfa amrywiol yn gallu mwynhau’r cyfoeth o dalent greadigol sydd gan ein cymdogaeth.

Rydym yn arddangos gwaith artistiaid, crefftwyr, cerddorion, awduron a pherfformwyr – profiadol ac addawol fel ei gilydd – ac yn gwneud defnydd o bob rhan o’r Rhath; mannau masnachol, domestig a chyhoeddus a mannau sydd yn segur neu wedi cael eu hesgeuluso.

 Mae madeinroath yn gyfle i drigolion ac ymwelwyr gymryd rhan yn y celfyddydau trwy gyfrwng rhaglen ddeinamig a digwyddiadau sy’n cynnwys arddangosfa agored, tai agored, stiwdios agored, ffilmiau, barddoniaeth a llenyddiaeth, cerddoriaeth, celfyddydau gweledol, gweithgareddau allgymorth, addysg a gweithdai.

 Cynhelir gŵyl madeinroath eleni rhwng 16 a 22 Hydref 2017 (cyflwynir y prif ddigwyddiadau ar benwythnos 21-22 Hydref).

cropped-madeinroath-logo-only-yrless.jpg

g39_logo

Tesco Bags of Help