Opportunities

Prosiect Treftadaeth Pobl Ifanc BIPOC
Young People's BIPOC Heritage Project

A new project from madeinroath, in partnership with The Privilege Cafe and ACAP Academy, are looking for young Black & indigenous people and young people of colour (BIPOC) to become part of an intersectional heritage project to document and explore the history of the Black experience in Wales. The aim is for the young people to combine learning, community activism and historical research, and to create a shareable online resource which will specifically redress the lack of representation of BIPOC communities within Welsh museums, archives and the education curriculum.

This is a small pilot project which we hope to expand in the future, and at the moment we are looking for 10 young people from BIPOC communities to take part in a minimum of 5 x 2 hour sessions. The project will be led by the young people (including finding a name for it!), so specific outcomes are still to be decided, but could include a website, audio histories, a podcast, film etc – the ultimate aim is to create a well researched resource(s) which addresses the general lack of awareness and understanding of the BIPOC narrative in Wales.

Each group member will receive £100 for taking part in the sessions, and facilitators will include Dr Sarah Younan, Youth Engagement Coordinator at Amgueddfa Cymru, Mymuna Soleman, founder of the hugely successful and influential Privilege Cafe, and the eminent historian and psychologist Abu-Bakr Madden Al Shebazz.

If you would like to be part of the group, you will need to be from a BIPOC community, aged between 18-24 years, and have a keen interest in the subject of heritage and history. To submit an application, please send a written statement (one side of A4) about yourself and why you are interested in the project, including any relevant experience and skills which you would bring to the group : for example, web/IT design experience, research, creative skills, community/online activism, digital capture (film making, audio history recording & photography), recent, relevant qualifications etc. We welcome expressions of interest from people with disabilities and additional access needs so please include any relevant information so that we can ensure that these are accommodated.

The meetings are likely to take place virtually, via Zoom, and days/times will be decided by the group to suit all members, it is not necessary for you to be in Cardiff, but you must be Welsh and in Wales to take part. Welsh language speakers would be an asset to the group, but please be aware that sessions will be conducted in the English language.

Please email your statement of interest to gail@madeinroath.com by August 14th 2020, please also use this email address if you have any questions about the project.

We look forward to hearing from you!

Mae prosiect newydd gan madeinroath mewn partneriaeth â The Privilege Cafe a ACAP Academy yn chwilio am bobl ifanc du a brodorol a phobl ifanc croendywyll (BIPOC) i fod yn rhan o brosiect treftadaeth rhyngblethol i ddogfennu ac archwilio hanes o brofiad Du yng Nghymru. Y nod yw i bobl ifanc gyfuno dysgu, gweithredaeth cymunedol ac ymchwil hanesyddol, ac i greu adnodd rhanadwy ar-lein bydd yn gwneud iawn y diffyg cynrychiolaeth o gymunedau BIPOC yn benodol o fewn amgueddfeydd Cymreig, archifau a’r cwricwlwm addysg.

Prosiect bach arbrofol yw hyn a gobeithiwn ei ehangu yn y dyfodol, ar hyn o bryd rydym yn chwilio am 10 o bobl ifanc o gymunedau BIPOC i gymryd rhan mewn o leiaf 5 sesiwn 2 awr. Bydd y prosiect yn cael ei arwain gan y bobl ifanc (gan gynnwys darganfod enw!) felly mae canlyniadau penodol eto i’w penderfynu, ond gallai gynnwys gwefan, hanesion sain, podlediad, ffilm ayyb – y brif nod yw creu adnodd/au ymchwiliol sy’n cyfeirio at ddiffyg ymwybyddiaeth gyffredin a dealltwriaeth o’r naratif BIPOC yng Nghymru.

Bydd pob aelod o’r grŵp yn derbyn £100 am gymryd rhan yn y sesiynau, a bydd yr hwyluswyr yn cynnwys Dr Sarah Younan, Cydlynydd Ymgysylltu Ieuenctid gydag Amgueddfa Cymru, Mymuna Soleman, sefydlydd y llwyddiannus a dylanwadol Privilege Café, a’r hanesydd a seicolegydd enwog Abu-Bakr Madden Al Shebazz.

Os hoffech fod yn rhan o’r grŵp mae’n rhaid eich bod o gymuned BIPOC, rhwng 18-24 mlwydd oed â diddordeb brwd mewn treftadaeth. I ymgeisio, anfonwch ddatganiad (un ochr A4) yn sôn amdanoch eich hunain a pham eich bod â diddordeb yn y prosiect, gan gynnwys unrhyw brofiadau perthnasol neu sgiliau y gallwch ddod i’r grŵp: er enghraifft, dylunio gwefannau/ TG, ymchwil, mewnbwn creadigol, gweithredaeth cymunedol/ar-lein, cymwysterau perthnasol ayyb. Rydym yn croesawu mynegiant o ddiddordeb gan bobl ag anableddau a gofynion mynediad ychwanegol felly cofiwch gynnwys unrhyw wybodaeth berthnasol fel ein bod yn gallu sicrhau ymaddasiadau.

Bydd y cyfarfodydd mwy na thebyg yn digwydd ar-lein gyda Zoom, felly nid yw yn angenrheidiol eich bod yng Nghaerdydd ond mae’n rhaid eich bod yn Gymreig ac o Gymru i gymryd rhan, byddai siaradwyr Cymraeg yn fantais i’r grŵp, ond byddwch yn ymwybodol bydd y sesiynau yn cael eu harwain yn Saesneg.

E-bostiwch eich datganiad o ddiddordeb at gail@madeinroath.com erbyn y 14fed o Awst 2020 os gwelwch yn dda. Hefyd, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost yma ar gyfer unrhyw ymholiadau am y prosiect.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

ThePrivilageCafe-logo
ACAP-logo
madeinroathlogo-PubPk
Lottery-Community-Fund-logo